คุณภาพมาตรฐานการผลิตจากฟาร์มาเน็กซ์
มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก 6s

วิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร ฟาร์มาเน็กซ์

นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทำให้ฟาร์มาเน็กซ์เป็นผู้นำในนวงการ อุตสาหกรรม ด้านความงามและสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ที่มีสูตรลิขสิทธิ์เฉพาะของ ฟาร์มาเน็กซ์ และเทคโนโลยีขั้นสูงทำให้เราสามารถก้าวล้ำมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต่อต้านความเสื่อมชรา

นอกจากนี้ฟาร์มาเน็กซ์ได้ครอบครองสถาบันไลฟ์เจนเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสถาบันศึกาาข้อมูลด้านการ แสดงออกของยีนในขบวนการพัฒนาและการเสื่อมชราของมนุษย์และยังค้นคว้าทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการควบคุมของยีนต่อการเสื่อมชราของผิวช่วยให้ ฟาร์มาเน็กซ์ ได้เข้าถึงข้อมูล การศึกษาวิจัย มากกว่า 30 ปีของการวิจัยเกี่ยวกับการเสื่อมชราในระดับยีน ประกอบกับการวิจยั อย่างต่อเนื่องของฟาร์มาเน็กซ์ทำให้เราสามารถนำความรู้ทั้งหมดมาใช้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมท่ีมีลิขสิทธิ์เฉพาะได้อีกในอนาคต

Selection

Selection การคัดเลือก ทีมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบสำคัญอย่างครบถ้วนเพื่อการพิจารณาคัดสรรส่วนส่วนประกอบสำคัยหรือพืชสมุนไพรที่ผ่านตามเงื่อนไขทั้งด้านประสิทธิภาพต่อสุขภาพ และความปลอดภัยก่อนนำมาใช้

Sourcing

Sourcing แหล่งวัตถุดิบ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะเสาะหาแหล่งวัตถุดิบชั้นดีจากทั่วโลก และมีการกำหนดมาตรฐานของวัตถุดิบที่เข้มงวดขึ้นเพื่อการประเมินแหล่งวัตถุดิบต่างๆ ว่ามีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน มีความเข้มข้นของสารสำคัญตามมาตรฐาน รวมถึงปริมาณผลผลิตต่อปีที่เพียงพอ

Structure

Structure วิเคราะห์โครงสร้างสารสำคัญ ขั้นตอนนี้ จะวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของสารแต่ละตัวที่พบได้ในพืชสมุนไพรเพื่อเปผ้นแนวทางในการสกัดแยกสารสำคัญและขจัดสารไม่พึงประสงค์ออก

Standardzation

Standardzation เข้มงวดด้านมาตรฐานของการผลิต ผลิตภัณฑ์ของฟาร์มาเน็กซ์ ควบคุมมาตรฐานโดยรับประกันว่าสารสำคัญในแต่ละผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่แสดงไว้ในฉลาก ด้วยความเข้มงวด และขบวนการควบคุมมาตรฐานที่เฉพาะ ทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวได้มาตรฐาน

Safety

Safety ความปลอดภัย เราได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเข้มงวดกว่าการวิจัยที่เคยมีอยู่ การทดสอบเชื้อโรค ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก ได้ถูกกำหนด ให้ทดสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนจบขั้นตอนการผลิต

Substantiation

Substantiation มีหลักฐานและผลการศึกษาทางคลินิกสนับสนุน ฟาร์มาเน็กซ์กล่าวอ้างถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากหลักฐานทางข้อมูลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เรายึดมั่นในหลักฐานที่พิสูจน์ได้ ซึ่งเป็นความแตกต่างจากบริษัทอื่น

Close Menu